Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark er et viktig symbol på noe av det ypperste Norge kan tilby besøkende. Men naturen har også en egenverdi – uavhengig av vår nytte og glede av den. Hvordan skal vi forvalte naturverdiene i nasjonalparken slik at mange får glede og nytte av området, og verneverdiene ivaretas?

Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og fremme formålet med vernet, og sikre forutsigbarhet og likebehandling i saksbehandlingen. Forvaltningsplanen gir veiledning om hvordan restriksjoner i verneforskriften skal tolkes.

Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet 22.10. 2020.

Forvaltningsplanen er et stort dokument med mange vedlegg. Her finner du nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m.

Statens naturoppsyn Hvaler
Statens naturoppsyn (SNO) Hvaler fører oppsyn i Ytre Hvaler nasjonalpark og andre verneområder i fylket.

SNO har som oppgave å drive naturoppsyn med hjemmel i Lov om statlig naturoppsyn innenfor sitt oppsynsområde.
Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Mer konkret medfører dette kontroll av bestemmelsene gitt i Friluftsloven, Naturmangfoldloven, Motorferdselloven, Kulturminneloven, Viltloven, Laks og innlandsfiskeloven og deler av Forurensningsloven.

I tillegg drives det skjøtsels-, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

SNO skilter hekkeområder for sjøfugl
SNO skilter hekkeområder for sjøfugl