Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker

I 2020 var det ti år siden gjeldende lokalt forankrede forvaltningsmodell for nasjonalparker i Norge ble innført. På oppdrag fra Miljødirektoratet er forvaltningsmodellen evaluert basert på følgende mandat:

 

Er formålet med vernet ivaretatt på kort og lang sikt?
Har styrene en enhetlig praksis og måloppnåelse innenfor og mellom verneområder?
Har reformen oppnådd bedre lokal forankring, medvirkning og eierskap?
Er forvaltningsmodellen samfunnsøkonomisk lønnsom?

Evalueringen baserer seg på data samlet inn ved dokumentstudier, spørreundersøkelser og intervjuer. Det er gjort dybdestudier av de fire styrene for Dovrefjell-Sunndalsfjella, Jostedalsbreen, Stabbursdalen og Ytre Hvaler.

Det er Nordlandsforskning som har hatt prosjektlederansvaret og evalueringen har blitt gjennomført i samarbeid mellom Nordlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Fritjof Nansens institutt (FNI).

Les mer om resultatene av evalueringen i rapport NF rapport nr. 1/2021