Nyheter

Bevaringsområde for hummer ved Kvernskjær utvidet

Fra 1. oktober 2020 har fiskeridirektoratet utvidet bevaringsområdet for hummer ved Kvernskjær i Løperen, og opprettet flere nye bevaringsområder i ytre Oslofjord. Heia er fortsatt til vurdering.

Om nasjonalparken

Skjærgården i Ytre Hvaler nasjonalpark danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Her kan du oppleve et storslagent kystlandskap, glatte svaberg og vindpåvirket kystskog og mange sjeldne og truede plantearter.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Planlegg besøket

Vurderer du en utflukt til nasjonalparken? Ytre Hvaler nasjonalpark er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading. Nasjonalparken er også et attraktivt turmål for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Besøkssenter Ytre Hvaler Skjærhalden og Storesand

Et besøkssenter skal være en åpen dør til naturen og naturopplevelser, informere om nasjonalparker og naturvern og skape forståelse for vern av sårbare naturtypene og arter.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Steder å se

Alle er velkommen til å ferdes i verneområdene, men oppfordres til å opptre varsomt og ta hensyn til plante- og dyrelivet. Vær også oppmerksom på at det kan gjelde egne vernebestemmelser for hvert enkelt naturvernområde.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Naturforvaltning

Ytre Hvaler nasjonalpark ble etablert for å bevare det egenartete, store og relativt urørte naturområdet ved kysten, bevare det undersjøiske landskapet med varierte bunntopografier og bevare økosystemene både på land og i sjø.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 30

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 31

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 32

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ytrehwgr/public_html/wp-content/themes/nasjonalparker/templates/content-types/pagelink.php on line 34

Allemannsretten 
– vår rett til å ferdast fritt

Ein viktig del av kulturarven vår er å vera ute i naturen. Vi har frå gammalt av hatt rett til å ferdast i skog og mark, etter elvane, på innsjøar, i skjergarden og til fjells – uavhengig av kven som eig grunnen.

Hovudprinsippa i allemannsretten er lovfesta i Friluftslova. Den sikrar retten din til å ferdast fritt, til fots og på ski, i utmark. Der har du lov til å rasta og overnatta. Du kan òg hausta av naturen, til dømes plukka bær og sopp, blomstrar og ville urter.

Utmark er udyrka mark og omfattar det meste av vatn, strand, myr, skog og fjell i Noreg. Her i landet har vi så mykje plass å boltra oss på at alle kan driva aktivitetar i det fri.

Tilgangen til innmark er meir avgrensa. Om vinteren kan du til dømes ferdast på ski eller til fots på frosen eller snødekt mark.

Allemannsretten krev ansvarleg åtferd. Du må respektera grunneigaren og andre brukarar, både andre turgåarar og folk som bur og arbeider i området.

Du skal alltid, anten du ferdast på innmark eller i utmark, lata att grinder etter deg og visa omsyn til dyr som er på beite.

Les meir om allemannsretten i denne PDF-brosjyren.

Velkommen inn i nasjonalparken

Hugs at du er naturen sin gjest når du vitjar nasjonalparkane våre. Første regel er: Vis omsyn til alt liv kring deg – også andre menneske.

  • Gå der du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor, er i utgangspunktet forbode.
  • Rast der du vil, og du må gjerne slå opp telt til overnatting. Rydd opp etter deg, og ta med bosset heim.
  • Du kan gjerne tenna opp bål, men hugs det generelle forbodet mot bålbrenning i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Vis omsyn når du sankar ved.
  • Du kan plukka bær, sopp og vanlege plantar til eige bruk. Vis omsyn til kulturminne, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra omsyn i hekke- og yngletida.
  • Jakt og fiske er tillate som elles. Hugs jakt-/fiskekort. Ikkje bruk levande fisk som agn. Du må heller ikkje ta med deg levande fisk frå eitt vassdrag til eit anna.
  • Du kan ta med deg hund, men hugs utvida bandtvang i perioden 1. april til 20. august. Nokre kommunar har eigne reglar om dette.